ฉันเองคนนี้แหละ


เผยแพร่ผลงาน
กันยายน 26, 2008, 11:21 am
Filed under: Uncategorized

บทคัดย่อ

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ       รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องการใช้โปรแกรม
                                         ไมโครซอฟเวิร์ด 2003 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน                           นายสุรพล  ดีเลิศ

วิชา                                    คอมพิวเตอร์                                 

ปีการศึกษา                        2551         

 

                การรายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  และเพื่อหาความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดแก้วตา  อำเภอบางปะหัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  เอกสารประกอบการสอน  และ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่  4  ธันวาคม  2550  – 20  กุมภาพันธ์  2551  สัปดาห์ละ  2  ครั้งๆละ  1  ชั่วโมง  รวม  20  ครั้ง    เป็นเวลา  10   สัปดาห์  โดยใช้แผนแบบการทดลองคือ หนึ่งกลุ่มสอบก่อน-สอบหลัง One Group pretest-posttest design  นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าที (t-test dependent)  สถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ   และ S.D

 

ผลการทดลองพบว่า

                1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ   และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์  เท่ากับ  86.53 / 83.33  แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ แสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น

            3. นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003  มีความก้าวหน้าในการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  35.49    ซึ่งสูงกว่าร้อยละ  15  ทุกคน  แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003  ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนสูงขึ้น

 

 

 

           

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: