ฉันเองคนนี้แหละ


บทคัดย่องานวิจัยครูสุทิน(พละศึกษา)
มีนาคม 13, 2008, 9:38 am
Filed under: Uncategorized

สุทิน  ศรีทองทา.  2551  :  ผลการใช้โปรแกรมออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5      

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ด้วยโปรแกรมออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1  ที่กำลังเรียนอยู่ในปีการศึกษา  2550 ภาคเรียนที่  2  จำนวน  17  คน  ใช้เวลาทดลอง  8  สัปดาห์  การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบ  Pretest-Posttest Control  Group Design  วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าสถิติ    t-test         

ผลการศึกษาพบว่า               

1.       ประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยจักรยาน  E1/E2  มีค่าเท่ากับ  76.27/87.89

2.       สมรรถภาพทางกายของนักเรียนมีค่าเพิ่มขึ้น 1 ระดับ ขึ้นไป

3.  สมรรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.       เจตคติต่อการออกกำลังกายของนักเรียน  ก่อนและหลังการเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: