ฉันเองคนนี้แหละ


ครูปฐมวัย
ธันวาคม 12, 2009, 11:37 am
Filed under: Uncategorized

ฉันรัก และศรัทธาครูปฐมวัย เขาเหนื่อยแต่ทำผลงานผ่านย๊ากๆ  ยาก

Advertisements


เรียนฟรี
เมษายน 17, 2009, 4:18 pm
Filed under: Uncategorized

เรียนฟรี 15 ปี  ให้ทุกปีก็ดีนะ  มากกว่านี้ก็ได้เผยแพรผลงาน
กันยายน 26, 2008, 11:25 am
Filed under: Uncategorized | ป้ายกำกับ:

บทคัดย่อ

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ       รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องการใช้โปรแกรม
                                         ไมโครซอฟเวิร์ด 2003 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน                           นายสุรพล  ดีเลิศ

วิชา                                    คอมพิวเตอร์                                 

ปีการศึกษา                        2551         

 

                การรายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  และเพื่อหาความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดแก้วตา  อำเภอบางปะหัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  เอกสารประกอบการสอน  และ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่  4  ธันวาคม  2550  – 20  กุมภาพันธ์  2551  สัปดาห์ละ  2  ครั้งๆละ  1  ชั่วโมง  รวม  20  ครั้ง    เป็นเวลา  10   สัปดาห์  โดยใช้แผนแบบการทดลองคือ หนึ่งกลุ่มสอบก่อน-สอบหลัง One Group pretest-posttest design  นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าที (t-test dependent)  สถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ   และ S.D

 

ผลการทดลองพบว่า

                1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ   และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์  เท่ากับ  86.53 / 83.33  แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ แสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น

            3. นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003  มีความก้าวหน้าในการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  35.49    ซึ่งสูงกว่าร้อยละ  15  ทุกคน  แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003  ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนสูงขึ้น

 

 

 

           เผยแพร่ผลงาน
กันยายน 26, 2008, 11:21 am
Filed under: Uncategorized

บทคัดย่อ

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ       รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องการใช้โปรแกรม
                                         ไมโครซอฟเวิร์ด 2003 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน                           นายสุรพล  ดีเลิศ

วิชา                                    คอมพิวเตอร์                                 

ปีการศึกษา                        2551         

 

                การรายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  และเพื่อหาความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดแก้วตา  อำเภอบางปะหัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  เอกสารประกอบการสอน  และ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่  4  ธันวาคม  2550  – 20  กุมภาพันธ์  2551  สัปดาห์ละ  2  ครั้งๆละ  1  ชั่วโมง  รวม  20  ครั้ง    เป็นเวลา  10   สัปดาห์  โดยใช้แผนแบบการทดลองคือ หนึ่งกลุ่มสอบก่อน-สอบหลัง One Group pretest-posttest design  นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าที (t-test dependent)  สถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ   และ S.D

 

ผลการทดลองพบว่า

                1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ   และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์  เท่ากับ  86.53 / 83.33  แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ แสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003 ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น

            3. นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003  มีความก้าวหน้าในการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  35.49    ซึ่งสูงกว่าร้อยละ  15  ทุกคน  แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003  ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนสูงขึ้น

 

 

 

           BBL กับการศึกษาระดับปฐมวัย
กรกฎาคม 9, 2008, 10:59 am
Filed under: Uncategorized

“ปัจจัยแวดล้อมและสภาพการเลี้ยงดูที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานของสมองมนุษย์ได้  เวลาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมอง คือในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต หรือการศึกษาระดับปฐมวัยนั้นเอง”บทคัดย่องานวิจัยครูสุทิน(พละศึกษา)
มีนาคม 13, 2008, 9:38 am
Filed under: Uncategorized

สุทิน  ศรีทองทา.  2551  :  ผลการใช้โปรแกรมออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5      

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ด้วยโปรแกรมออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1  ที่กำลังเรียนอยู่ในปีการศึกษา  2550 ภาคเรียนที่  2  จำนวน  17  คน  ใช้เวลาทดลอง  8  สัปดาห์  การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบ  Pretest-Posttest Control  Group Design  วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าสถิติ    t-test         

ผลการศึกษาพบว่า               

1.       ประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยจักรยาน  E1/E2  มีค่าเท่ากับ  76.27/87.89

2.       สมรรถภาพทางกายของนักเรียนมีค่าเพิ่มขึ้น 1 ระดับ ขึ้นไป

3.  สมรรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.       เจตคติต่อการออกกำลังกายของนักเรียน  ก่อนและหลังการเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05ปฎิรูป
กันยายน 20, 2006, 3:38 am
Filed under: Uncategorized

ดีเหมือนกัน